ઉપજાતિ

ઉપજાતિ

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ: કાવ્ય)

સુરેશ હ. જોષી

સંકલન: શિરીષ પંચાલ

(પાંત્રીસ પદ્યરચનાનો સંગ્રહ)

શિરીષ થવું એ જ જો ભૂલ ગણાય આ વિશ્વમાં
વૃથા જ દોષ કાં અદય માનીને ગ્રીષ્મને?

License

ઉપજાતિ Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.