માનપત્ર

જુઓ, અપાતું અહીં માનપત્ર,
આવો, ન આવે ફરી પુણ્યપર્વ!
આ નોળિયો ડોક ઝુકાવી ઊભો,
ને સાપ આપે લળી હારતોરો!

License

ઉપજાતિ Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.