ના હામ ભીડજે

તને ગણે નાથ તું ચૌદ લોકનો,
રે કિન્તુ પૂછું: કદિ જાણ્યું કે તેં
પાતાળ મારે રુધિરે છ કેટલાં?

ના તાગવા એ કદિ હામ ભીડજે,
બુદ્બુદ શો ક્યાં અટવાઈ જાશે!

ક્ષીરોદધિની રૂડી શેષ શય્યા,
ત્યાં માણ તું લક્ષ્મીની પાદસેવા.

License

ઉપજાતિ Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.