દીક્ષા

ઊભા રહો, ચાદર ખોલી માટીની
હું કોળતાં આ બીજને પૂછી લઉં:
અસ્તિત્વ છે આકરી માત્ર શિક્ષા?
કે શક્ય છે સાહસ કેરી દીક્ષા?

License

ઉપજાતિ Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.