ઈર્ષ્યા

આ પંચવર્ષી બીજી યોજનાના
ખડાં અહીં પોષ્ટર હારબંધ;
જોયા કરું અક્ષર – શી અદાથી
છાતી ફુલાવી ગરવા રૂઆબ
કતારમાં વીર સુભટ્ટ શા ખડા!
ઠસ્સો અહો શો, વળી શો દમામ;
હું ખોઈ બેઠો સઘળી જ હામ!
બાળી ગઈ અન્તર મારું ઈર્ષ્યા:
ના આટલી સાર્થકતા ય ભાગ્યમાં?

License

ઉપજાતિ Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.