આજે નથી તું –

આજે નથી તું અહીં તે જ સારું,
જો હોત તો શું થયું હોત તારું?

ઢાળ્યું નભે મસ્તક પૃથ્વીને ખભે,
નક્ષત્ર સૌ વિહ્વળ મીટ માંડે;
રે ભેટવાને ધસતા નદી તટો,
પાંખો પસારી ઊડતા શું પર્વતો!
વૃક્ષો તણી આ સહુ મત્ત ડાળીઓ
નાચી રહી છે ગુંથી આંગળીઓ;
આલંગિતાં આજ પ્રકાશછાયા,
પ્રભાવ વિસ્તારતી આ શી માયા!
શી થાત આજે તુજ ગર્વની દશા?
આવી પડી હોત ન બાહુપાશમાં?

તેથી કહું: તું નથી તે જ સારું,
જો હોત તો શું થયું હોત તારું?

License

ઉપજાતિ Copyright © by . All Rights Reserved.