૩૪. હાઈકુ

દીપ હોલવું,
થશે અંધારું; અરે!
બારીમાં ચંદ્ર!

ઓગસ્ટ, ૧૯૮૦

License

શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધ Copyright © 2019 by નલિની અનિરુદ્ધ ભ્રહ્મભટ્ટ. All Rights Reserved.

Share This Book