૩૩. હાઈકુ

નાગાસાકીમાં
માનવ-આત્મા પર ફડફોલા
નળિયાં પર ઊપસ્યા પરપોટા

ઓગસ્ટ ૧૨, ૧૯૫૭

License

શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધ Copyright © 2019 by નલિની અનિરુદ્ધ ભ્રહ્મભટ્ટ. All Rights Reserved.

Share This Book