૩૨. ?

સૂર્ય આંધળો
પૃથ્વીની આંખે પાટા
૧૯મા દિવસનું પ્રભાત —

કવિની આંખ…?

License

શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધ Copyright © 2019 by નલિની અનિરુદ્ધ ભ્રહ્મભટ્ટ. All Rights Reserved.

Share This Book