૩૧. ચાંદ

ચાંદ
પાનખરે રડ્યુંખડ્યું
ઊડી આવ્યું પાંદ?

License

શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધ Copyright © 2019 by નલિની અનિરુદ્ધ ભ્રહ્મભટ્ટ. All Rights Reserved.

Share This Book