૩૦. કવિ

“કેમ છે?” મેં પૂછ્યું.
હસીને એ બોલ્યો :
“જીવું છું હું હજી.”

License

શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધ Copyright © 2019 by નલિની અનિરુદ્ધ ભ્રહ્મભટ્ટ. All Rights Reserved.

Share This Book