૨૮. રાવજી

રાવજી, અધવચ આંબા વેડ્યા
રાવજી, ધોરી મારગ ખેડ્યા

રાવજી, લીલાં પાણી ભરિયાં
રાવજી, વેણીનાં ફૂલ ખરિયાં

રાવજી, વાયદો કીધો ખોટો
રાવજી, અંધારું ગલગોટો

રાવજી, પાંપણને પલકારે
રાવજી, રાત હવે નહિ હાલે

રાવજી, જીભ કુંવારી કૂજે
રાવજી, સાવિત્રી વડ પૂજે

રાવજી, આભે પોયણી રીઝી
રાવજી, શબ્દે પાંખો વીંઝી

રાવજી, વાત હતી એ સાચી
રાવજી, કાયા માટી કાચી.

License

શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધ Copyright © 2019 by નલિની અનિરુદ્ધ ભ્રહ્મભટ્ટ. All Rights Reserved.

Share This Book