૧૫. ત્યારથી

સાંજે ફરવા નીકળું છું
ધૂળિયા રસ્તે
આજુબાજુ ખેતરો
થોડે દૂર વળાંક લઈને વહી જાય નદી
રસ્તે સામો મળ્યો એક સાપ
મેં ઊંચકી લીધું એક ઢેફું.
પણ આ શું?
ઢેફાની નીચે જ એક ભોંણ
એમાં સળવળે જાતજાતના સાપ!
સાચવીને ઢેફું ઢાંકી દીધું.
સાપ પાછો વળી ગયો
નદીના કોઈ કોતર તરફ.
કશુંય સમજાયું નહીં
પણ ત્યારથી આ ધરતી પર
બદલાઈ ગઈ છે મારી ચાલ.

License

શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધ Copyright © 2019 by નલિની અનિરુદ્ધ ભ્રહ્મભટ્ટ. All Rights Reserved.

Share This Book