અર્પણ

સદા ઉષ્માભર્યા,
વહાલે વર્ષતા,
સ્નેહરશ્મિને

License

શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધ Copyright © 2019 by નલિની અનિરુદ્ધ ભ્રહ્મભટ્ટ. All Rights Reserved.

Share This Book