1 અર્પણ

ડૉ. દામોદર બલર
અને
ડૉ. રાઘવજી બલરને

વિશ્વામિત્રીના કાંઠા પરનાં તાડવૃક્ષો પાછળથી

ઊગતા જોયેલા ચંદ્રની યાદમાં.

License

શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધ Copyright © 2019 by નલિની અનિરુદ્ધ ભ્રહ્મભટ્ટ. All Rights Reserved.

Share This Book