પ્રકાશન વિગત

SAMUDI

(Novelette) by Yogesh Joshi 1984

ISBN : 978-93-5108-815-8

© સૌ. રશ્મિ જોષી

આવરણ ડિઝાઈન : અમિતાભ અને નંદિની ગાંધી

પૃષ્ઠ સંખ્યા : 10 + 181 = 191

પ્રકાશક : બાબુભાઈ એચ. શાહ, પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, 102, નંદન કોમ્પ્લેક્ષ, મીઠાખળી ગામ, અમદાવાદ 380 006

પ્રથમ આવૃત્તિ : 1984

બીજી સુધારેલી આવૃત્તિ : 1989

પુનમુર્દ્રણ : 1994, 1998, 2001, 2007

પાર્શ્વ દ્વારા સુધારેલી સાતમી આવૃત્તિ : 2017

પ્રત : 500

મૂલ્ય : 165.00

લેસર ટાઇપ સેટિંગ

ખુશ્બૂ ગ્રાફિક્સ : મીઠાખળી, અમદાવાદ 380 006

મુદ્રક: શિવશિક્ત ઑફસેટ, દુધેશ્વર, અમદાવાદ

ખાસ નોંધ : આ કૃતિનો કોઈપણ પ્રકારે ઉપયોગ કરતાં પહેલાં કર્તાની લેખિત સંમતિ મેળવવી જરૂરી છે.

License

સમુડી Copyright © by યોગેશ જોષી. All Rights Reserved.