અનુક્રમ

ક્રમ

વાર્તા

પઠન કરનાર

૧. પોમલો ને પોમલી કોમલ ઠાકર, વડોદરા
૨. ગલો ને ગલી   તન્વી શાહ, અમદાવાદ
૩. કોની ચતુરાઈ ચડે? હર્ષદ ત્રિવેદી, ગાંધીનગર
૪. ગલબો વરુની જીભ ટિપાવે છે કબીર પંડ્યા, વડોદરા
૫. ગલબાને માથાનો મળે છે રાજેશ પંડ્યા, વડોદરા
૬. વાઘની પાલખી            કોમલ ઠાકર, વડોદરા
૭. બિલાડીની ડોકે ઘંટડી   મહેન્દ્રસિંહ પરમાર, ભાવનગર
૮. કોયલનાં બચ્ચાં મીનલ દવે, ભરુચ
૯. કલાકાર કાગડી
૧૦. લાડુની જાત્રા જયદેવ શુક્લ, સાવલી
૧૧. યુગાન્ડાનો ગેંડો મહેન્દ્રસિંહ પરમાર, ભાવનગર
૧૨. રામરાજ્યનાં મોતી વસંત જોશી, રાજકોટ
૧૩. ભગા પટેલની ભેંશ પન્ના ત્રિવેદી, સુરત
૧૪. ‘દે’ નું ‘લે’ થઈ ગયું! સુરેખા દવે, વિલમીંગટન
૧૫. ચટકચંદ ચટણી
૧૬. કંજૂસનો કાકો
૧૭. અક્કલનું ઘર–પૂંછડી! રૂપા રાવલ , રાલે
૧૮. શંકર ભગવાન   રમણ સોની, વડોદરા
૧૯. નાથિયાના જોડા વસંત જોશી, રાજકોટ
૨૦. સિંહ-ભૂંડની લડાઈ જયદેવ શુક્લ, સાવલી
૨૧. મન, મન, શું ખાઉં?
૨૨. ચકૂડી
૨૩. દમલો દુંદાળો હર્ષદ ત્રિવેદી, ગાંધીનગર
૨૪. ન્યાયમૂર્તિ તન્વી શાહ, અમદાવાદ
૨૫. તિડકમ્ બાબાનો ચેલો
૨૬. ડરાઉંખાં દેડકો બિંદુ ભટ્ટ, ગાંધીનગર
૨૭. મગલો મગર ને પપૂડો વાંદરો રૂપલ સોની, અમદાવાદ
૨૮. ભાગીદારીનો ધંધો
૨૯. રૂપિયાવાળી ચકલી
૩૦. ખેડૂતની કાકડી
૩૧. શશી માશીનાં શક્કરિયાં મીનલ દવે, ભરુચ
૩૨. ધની શેઠનો એક પૈસો
૩૩. મતૂરી–ફતૂરી   શાબ્દી દોશી, અમદાવાદ
૩૪. બોબડી બંધ  
૩૫. ભૂતિયું ઘર          ઇન્દુ જોશી, વડોદરા
૩૬. ઘુવડની સલાહ
૩૭. ટેનિસના દડાને ક્રિકેટનો દડો થવું હતું! બિંદુ ભટ્ટ, ગાંધીનગર
૩૮. બીવાથી બીવું નહિ
૩૯. ટોપી-પંડિત
૪૦. ધોળો ગધેડો ને કાળો હાથી
૪૧. બકો
૪૨. પ્રશ્નપત્ર
૪૩. પ્રસાદ
૪૪. આકાશનો ફોટો   ઋષિતા સોની, અમદાવાદ
૪૫. સોનાનો બકરો
૪૬. મેં બે-પગાળો જોયો!
૪૭. દમલો-ધમલો બે ઠગ
૪૮. ભડાભડ ને ધડાધડ .
૪૯. મારાં જૂતાં ને મારો બરડો શરીફા વીજળીવાળા, સુરત
૫૦. પદમણી

— O —

License