પ્રકાશન માહિતી

PRATHAM SNAN
POEMS by BHUPESH ADHVARYU
EDITORS
MUKESH VAIDYA JAYDEV SHUKLA RAMAN SONI

કોપીરાઈટ ધીરેશ અધ્વર્યુ

પ્રથમ આવૃત્તિ : જુલાઈ ૧૯૮૬

નકલ : ૫૦૦

મૂલ્ય : ૨૨ રૂપિયા

આવરણઃ મૂકેશ વૈદ્ય

પ્રકાશક
ધીરેશ અધ્વર્યુ
હિંગળાજ મહોલ્લો ગણદેવી, જિ. વલસાડ ૩૯૬૩૬૦

મુદ્રકઃ હરેશ જયંતીલાલ પટેલ
દર્શન પ્રિન્ટર્સ
ગાંધીહાટના મકાનમાં, સલાપસ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧

આવરણ મુદ્રકઃ દીપક પ્રિન્ટરી અમદાવાદ

મુખ્ય વિક્રેતા
ચન્દ્રમૌલિ પ્રકાશન
૨૪૫/ ઇન્દ્રકોટ દોશીવાડાની પોળ
કાળુપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧

License

પ્રથમ સ્નાન Copyright © by ભૂપેશ અધ્વર્યુ. All Rights Reserved.

Share This Book