દર્પણથી અકસ્માત સુધી

ઊંચા અણિયાળા પથ્થરોના ભાલા પર શબની જેમ ઊંચકાતા
પથ્થરોની વચ્ચે ચગદાતા
પથ્થરોની ધનુષઆકારની છાતી પર ધનુષઆકારનો વળાંક લેતા
આકાર બદલી, જાળવી, ટટ્ટાર કરી બદલી પોલિશમાં તરડ પાડતા
અચાનક ઝાકળભીની ભોંય પર ઝૂક્યા
જ્યાં ઘાસ હજી હવે ઊગશે.
ચકળ અને વકળ નામની બે મશહૂર કીડીઓએ એમની પીઠ પરની
આંખોમાં ડેરો જમાવેલો.
હજી નવોસવો,
ભયથી બિડાયેલી પાંપણ ખૂલે ત્યાં તો સપાટ ભોંયની વચ્ચે
અહા, આ શું છક્ક અહા આ શું છક્ક
એ જ પીઠ એ જ બાહુ એ જ કેડ એ જ કરોડોનો એ જ વળાંક
બધેથી તાજું પથ્થરિયું લોહી નીંગળે છે. અદ્દલ ઝડપાયો.
નીંગળે છે આગે કદમ છક્કઅ પીઠ ભખ્ખઅ.
બાહુ છક્કસ કરોડ ભખ્ખસ વળાંક છક્કસ ભખ્ખ છક્ક ભખ્ખ
ભખ્છક ભખ્છક ભખ્છક ભખ્છક બીડાવ ખૂલો બીડા ખૂલે ખૂલા બીડ
ખૂલા બીડ ખૂ
શેવાળ શેવાળ લપસ ચીકણો લિસોટો ખીણમાં છરરર છક્

૧૫-૨-૭૫

License

પ્રથમ સ્નાન Copyright © by ભૂપેશ અધ્વર્યુ. All Rights Reserved.

Share This Book