ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ

જેને આધારે આ સૃષ્ટિ રચાઈ તેને

The sweet moist wafer of your tongue

I taste,

And find right meanings in your

silent mouth.

License

ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ Copyright © by . All Rights Reserved.