પ્રકાશન વિગત

MOTIBA (biography)
by Yogesh Joshi
Published by Gurjar Granth Ratna Karyalaya
Gandhi Road, Ahmedabad-૧, India
First Edition, 1998

© રશ્મિ જોષી

આ કૃતિનો કોઈ પણ પ્રકારે ઉપયોગ કરતાં પહેલાં કર્તાની લેખિત સંમતિ મેળવવી જરૂરી છે.

પ્રથમ આવૃત્તિઃ ૧૯૯૮

પૃષ્ઠસંખ્યાઃ ૧૬+૧૬૮

પ્રતઃ ૭૫૦

કિંમત રૂ. ૭૦.૦૦

પ્રકાશક
અમરભાઈ ઠાકોરલાલ શાહ
ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય
રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧

મુદ્રક
ભગવતી ઑફસેટ
૧૫-સી, બંસીધર એસ્ટેટ,
બારડોલપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૪

License

મોટીબા Copyright © by યોગેશ જોષી. All Rights Reserved.