૬. ગૌર્ય (ગૌરી) વ્રતનું ગીત

ચાંદા ! ચાંદલી શી રાત
ચાંદો ક્યારે ઊગશે રે ?
…ભાઈ[1] ગ્યા છે દરબાર
ઘોડે ચડીને ઘેરે આવશે રે.
લાવશે લાવશે મોગરાનાં ફૂલ
ડોલરિયાનાં ફૂલ
ચંપેલીનાં ફૂલ
આંબાના મોર
કેળ્યોના કોળ
…વહુ[2] (બેન) ગોર્ય પૂજશે રે.


  1. અહીં તમારા પોતાનાં ભાઈ-ભાભીનાં નામ મુકાય.
  2. અહીં બહેન વ્રત કરતી હોય તો બહેનનું નામ લેવાય.

License

Icon for the Public Domain license

This work (કંકાવટી by ઝવેરચંદ મેઘાણી) is free of known copyright restrictions.

Feedback/Errata

Comments are closed.