તને –

આજિ એ હૃદયે સર્વ ભાવનાર નિચે

તોમાર આમાર વાણી એકત્રે મિલિ છે.

License

બીજી થોડીક Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.