પ્રથમ પ્રકાશન

BHUNSATAN GRAMCHITRO

Vanishing Landscape of Villages

by MANILAL H. PATEL

R. R. Sheth & Co. Mumbai, Ahmedabad

@ મલય પટેલ

પ્રથમ આવૃત્તિ  : જાન્યુઆરી, ૨૦૦૦

રૂ. ૮૫.૦૦

પ્રકાશક:
ભગતભાઈ ભુરાલાલ શેઠ
આર. આર. શેઠની કંપની
મુંબઈ, અમદાવાદ

License

ભૂંસાતાં ગ્રામચિત્રો Copyright © by મણિલાલ હ. પટેલ. All Rights Reserved.

Share This Book