અર્પણ

મહીસાગર માતા
તથા
ગામ-વતનનાં એ મનેખ, એ માટીને…
જેમણે મને સમૃદ્ધ કર્યો…

License

ભૂંસાતાં ગ્રામચિત્રો Copyright © by મણિલાલ હ. પટેલ. All Rights Reserved.

Share This Book