અમે અજાણ્યા ક્યાં લગ રે’શું

કહો તમારા ઘરમાં?

હમણાં હડી આવશે પ્હોર–

રાતના ઘોડા ગોરી,

સાગ ઢોલિયે પાંખ ફૂટશે;

કમાડ પર ચોડેલી ચકલી

શમણું થઈ ઘરમાં ફડફડશે.

જુઓ પણે પરસાળ સૂંઘતો ચાંદો.

અમને ઘડીવાર તો ગંધ ઊંઘની આલો,

આલો શ્વાસ તમારો ઓઢું

જંપું.

License

અશ્રુઘર Copyright © by રમણ છો. પટેલ. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.