પ્રથમ પ્રકાશન

Aristotale’s Poetics – Translation, notes and introduction in Gujarati by Aniruddh Brahmbhatt, 1969.

© અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ

પહેલી આવૃત્તિ : મે, 1969

પ્રકાશક

અશોક પ્રકાશન વતી

ભોગીલાલ પી. શાહ

નવભારત સાહિત્ય મંદિર,

162, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ,

મુંબઈ-2

મુદ્રક:

સુરેશ પી. દેસાઈ

સુરેશ પ્રિન્ટરી,

નવસારી.

કિંમત : સાડા ત્રણ રૂપિયા.

License

એરિસ્ટોટલનું કાવ્યશાસ્ત્ર Copyright © by અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ. All Rights Reserved.