પ્રકાશક-મુદ્રક

Biography of late shri Mahadev Haribhai Desai
by Narayan Desai

પ્રથમ આવૃત્તિ: ૨ ઑક્ટોબર, ૧૯૯૨
પ્રતસંખ્યા: ૩,૦૦૦
કિંમત: પચાસ રૂપિયા

© નારાયણ દેસાઈ, ૧૯૯૨

પ્રકાશક:
અમૃત મોદી
મંત્રી, શ્રી મહાદેવ દેસાઈ જન્મશતાબ્દી સમિતિ,
ગાંધી સ્મારક સંગ્રહાલય,
હરિજન આશ્રમ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૨૭
ટે. નં. ૪૮૩૬૭૭

મુદ્રક:
જિતેન્દ્ર ઠાકોરભાઈ દેસાઈ
નવજીવન મુદ્રણાલય,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૪

License

અગ્નિકુંડમાં ઊગેલું ગુલાબ Copyright © by નારાયણ દેસાઈ. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.