અર્પણ

જેમને સ્મર્યા વારંવારે
આ ગ્રંથ
લખતાં
છાપતાં ને
પ્રકાશિત કરતાં
તે
પૂજ્ય નરહરિકાકા
પ્યારે મોહન તથા
પ્રિય ભાઈદાસને.

License

અગ્નિકુંડમાં ઊગેલું ગુલાબ Copyright © by નારાયણ દેસાઈ. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.