પ્રીતિ

Love is the passion that burns and
destroys everything;
The action that Creates and
saves everything.

— Lanza del Vasto

પ્રેમ વાસનારૂપે સર્વને ભસ્મીભૂત કરે છે, નષ્ટ કરે છે;
પ્રેમ કૃતિરૂપે સર્વનું સર્જન કરે છે, રક્ષણ કરે છે.

— લાન્ઝા દેલ વાસ્તો

Justice that love gives is a Surrender;
Justice that law gives is punishment.

— M. K. Gandhi

પ્રેમ જે ન્યાય આપે તે સમર્પણ છે;
કાયદો જે ન્યાય આપે તે દંડ.

— મો. ક. ગાંધી.

तोमारेइ जेनो भालो बासियाछि शतरूपे शतबार
जनमे जनमे युगे युगे अनिवार ।
आजि सेइ चिर-दिवसेर प्रेम अवसान लभिया छे
राशि राशि होये तोमार पायेर काछे ।

– रवीन्द्रनाथ

તને જ જાણે મેં પ્રેમ કર્યો છે શતરૂપે શત વાર
જનમે જનમે યુગે યુગે અનિવાર
ચિરંતન એ પ્રેમ કૃતારથ થયો આજની ક્ષણે
થોકે થોકે ઝૂકી તારા ચરણે.

— રવીન્દ્રનાથ

License

અગ્નિકુંડમાં ઊગેલું ગુલાબ Copyright © by નારાયણ દેસાઈ. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.