પ્રથમ પ્રકાશન

આત્મનેપદી

ATMANEPADI

A COLLECTION OF INTERVIEWS

GIVEN BY SURESH JOSHI

સુરેશ જોષીની વિવિધ મુલાકાતોનો સંચય

EDITED BY SUMAN SHAH

સમ્પાદક: સુમન શાહ

© ઉષા જોષી

સમ્પાદકીય ©: સુમન શાહ

પ્રથમ આવૃત્તિ, માર્ચ 1987

પ્રત: 750

મૂલ્ય રૂ. 35/-

આવરણ ડિઝાઈન: મદીર સુમન શાહ

મુદ્રક:
રાકેશ દેસાઈ
ચન્દ્રિકા પ્રિન્ટરી, મિરઝાપુર, અમદાવાદ 380001

પ્રકાશક:
બાબુભાઈ શાહ
પાર્શ્વ પ્રકાશન, નિશાપોળ નાકા, ઝવેરીવાડ, રિલીફ રોડ,
અમદાવાદ 380 001
ફોન: 332909

 

આ પુસ્તકના કોઈપણ અંશનો ધંધાદારી ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સમ્પાદકની લિખિત પરવાનગી મેળવવી અનિવાર્ય છે:
પત્રવ્યવહાર:સુમન શાહ: બી-3 ગુજરાત યુનિવર્સિટી સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-380 009.

License

આત્મનેપદી Copyright © by સમ્પાદક : સુમન શાહ. All Rights Reserved.